Νόμοι & Κανονισμοί > ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Νόμοι & Κανονισμοί

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113

Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ.113, αναφορικά με τις Εκκαθαρίσεις Εταιρειών

Στο Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, γίνεται πρόνοια για τις προϋποθέσεις εκκαθάρισης εταιρείας από το Δικαστήριο, εκούσιας εκκαθάρισης εταιρείας από τα μέλη της και εκούσιας εκκαθάρισης εταιρείας από τους πιστωτές της. Στο ίδιο Μέρος προνοείται και η διαδικασία που θα ακολουθείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (τον Επίσημο Παραλήπτη, τον Εκκαθαριστή της περιουσίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας, τους πιστωτές, χρεώστες και εγγυητές της) από την ημερομηνία εκκαθάρισης της εταιρείας μέχρι την τελική διάλυση της.

Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ.113, αναφορικά με το διορισμό Διαχειριστή ή Παραλήπτη

Το Μέρος VI του Νόμου θεσπίζει τη διαδικασία διαχείρισης εταιρείας διά του διορισμού Διαχειριστή – Παραλήπτη στην εταιρεία από οποιονδήποτε πιστωτή της που κατέχει κυμαινόμενη επιβάρυνση σε αυτήν.