Νόμοι & Κανονισμοί > ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Νόμοι & Κανονισμοί

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ο περί Πτώχευσης Νόμος, Κεφ.5

Η εν λόγω νομοθεσία προνοεί τον χρόνο και τους λόγους για τους οποίους το Δικαστήριο δυνατόν να κηρύξει την πτώχευση φυσικού προσώπου, καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (τον Επίσημο Παραλήπτη, τον Διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντα, τον ίδιο τον πτωχεύσαντα, τους πιστωτές, χρεώστες και εγγυητές του) από την πράξη πτώχευσης μέχρι την αποκατάσταση. Με την τροποποίηση της νομοθεσίας αυτής το 2015, παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους πτωχεύσαντες να επαναδραστηριοποιηθούν οικονομικά, καθότι αποκαθίστανται αυτοδίκαια από την πτώχευση με την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία του διατάγματος πτώχευσης.