Συχνές Ερωτήσεις > Εκούσιες Εκκαθαρίσεις

Συχνές Ερωτήσεις


Παρατίθενται πιο κάτω μερικές ερωτήσεις, αλλά για περισσότερη πληροφόρηση, μπορείτε να πάτε στο χώρο Εγχειρίδια, όπου υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις/διευκρινήσεις για κάθε θέμα.


1. Πως μπορεί να διαλυθεί εκούσια μια εταιρεία;
2. Ποιος μπορεί να διοριστεί εκκαθαριστής σε διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης;

1. Πως μπορεί να διαλυθεί εκούσια μια εταιρεία;
α) Εάν η εταιρεία είναι ικανή να πληρώσει τα χρέη της (είναι φερέγγυα) υποβάλλεται ενόρκως Δήλωση Φερεγγυότητας από την πλειοψηφία των διευθυντών. Ακολούθως η εταιρεία λαμβάνει ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση της και διορίζει εκκαθαριστή. (Εκούσια Εκκαθάριση από Μετόχους).

β) Εάν η εταιρεία αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη της, λαμβάνει ψήφισμα και αποφασίζει ότι θα διαλυθεί εκούσια και διορίζει εκκαθαριστή. Το εν λόγω ψήφισμα στην συνέχεια επικυρώνεται από πιστωτές σε συνέλευση πιστωτών που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. (Εκούσια Εκκαθάριση από Πιστωτές).
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Ποιος μπορεί να διοριστεί εκκαθαριστής σε διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης;
Εκκαθαριστής μπορεί να διοριστεί οποιοσδήποτε αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας