Συχνές Ερωτήσεις > Εκκαθαρίσεις

Συχνές Ερωτήσεις


Παρατίθενται πιο κάτω μερικές ερωτήσεις, αλλά για περισσότερη πληροφόρηση, μπορείτε να πάτε στο χώρο Εγχειρίδια, όπου υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις/διευκρινήσεις για κάθε θέμα.


1. Πως μπορώ να πληροφορηθώ κατά πόσο εκδόθηκε Διάταγμα Εκκαθάρισης εναντίον εταιρείας και ποιός είναι ο Εκκαθαριστής;
2. Πότε μπορεί να προχωρήσει πιστωτής σε αίτηση Εκκαθάρισης εναντίον εταιρείας;
3. Είμαι αξιωματούχος της υπό εκκαθάρισης εταιρείας (διευθυντής, γραμματέας); Τι ενέργειες οφείλω να κάνω μετά την εκκαθάριση της εταιρείας;
4. Που μπορώ να βρω τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρώσω βάση της νομοθεσίας και αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας;
5. Τι πρέπει να κάνω για να συμπεριληφθώ στους πιστωτές της εταιρείας;

1. Πως μπορώ να πληροφορηθώ κατά πόσο εκδόθηκε Διάταγμα Εκκαθάρισης εναντίον εταιρείας και ποιός είναι ο Εκκαθαριστής;
Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο μητρώο πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Πότε μπορεί να προχωρήσει πιστωτής σε αίτηση Εκκαθάρισης εναντίον εταιρείας;
Όταν το χρέος που οφείλεται στον πιστωτή υπερβαίνει τα €5,000, ο πιστωτής μπορεί να προχωρήσει με αίτηση για έκδοση Διατάγματος Εκκαθάρισης εναντίον της εταιρείας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Είμαι αξιωματούχος της υπό εκκαθάρισης εταιρείας (διευθυντής, γραμματέας); Τι ενέργειες οφείλω να κάνω μετά την εκκαθάριση της εταιρείας;
Με την έκδοση του Διατάγματος Εκκαθάρισης, οι αξιωματούχοι οφείλουν να παραδώσουν στον εκκαθαριστή όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας (τελευταίοι ελεγμένοι λογαριασμοί). Επίσης θα πρέπει να συμπληρωθούν τα σχετικά έντυπα (Προκαταρκτική Εξέταση και Έκθεση Καταστάσεως της περιουσίας) που αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας βάσει των περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Που μπορώ να βρω τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρώσω βάση της νομοθεσίας και αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας;
Τα έντυπα της Προκαταρκτικής Εξέτασης και της Έκθεσης Καταστάσεως βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


5. Τι πρέπει να κάνω για να συμπεριληφθώ στους πιστωτές της εταιρείας;
Θα πρέπει να υποβληθεί απαίτηση χρέους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. απόφαση δικαστηρίου, τιμολόγιο, συμφωνία δανείου, κατάσταση λογαριασμού κλπ). Για το σκοπό αυτό συμπληρώνεται το έντυπο της επαλήθευσης χρέους που αφορά πτώχευση, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας