Διαδικασίες Αφερεγγυότητας > Διορισμός παραλήπτη/ διαχειριστή

Διαδικασίες Αφερεγγυότητας

Διορισμός παραλήπτη/ διαχειριστή


Γενικά

  · Ο διορισμός παραλήπτη ή παραλήπτη-διαχειριστή είναι η διαδικασία στην οποία πρόσωπο διορίζεται παραλήπτης ή παραλήπτης-διαχειριστής της περιουσίας μιας εταιρείας, είτε με διάταγμα δικαστηρίου είτε από πιστωτή ο οποίος κατέχει κυμαινόμενη επιβάρυνση σε αυτήν. Συνήθως διορίζεται το ίδιο πρόσωπο ως παραλήπτης και διαχειριστής.

  · Ο παραλήπτης αναλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, για τα οποία διορίστηκε παραλήπτης και τα εκποιεί, με σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριμένων χρεών. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει τη διαχείριση της εταιρείας, με σκοπό την πώλησή της ως δρώσας οικονομικής μονάδας.


Προϋποθέσεις

  · Για το διορισμό παραλήπτη/ διαχειριστή της περιουσίας εταιρείας αποκλείεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, καθώς και πτωχεύσαντας που δεν έχει αποκατασταθεί.
  · Ως παραλήπτης/ διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας δύναται να διοριστεί αδειοδοτημένος σύμβουλος αφερεγγυότητας, εκ μέρους κατόχων χρεωστικών ομολόγων, είτε από το δικαστήριο, είτε από πιστωτή, με βάση τις εξουσίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο.


Αιτήσεις-Πιστοποιητικά-Έντυπα

Έντυπα για παραλήπτη/ διαχειριστή της περιουσίας εταιρείας Νομοθεσία
Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ.113 όπως τροποποίηθηκε,Μέρος VI Παραλήπτες Διαχειριστές

Γενικές Υποχρεώσεις:

  · Αμέσως μετά το διορισμό του, ο παραλήπτης/ διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία για το διορισμό του. Εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης, η εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλει στον παραλήπτη/ διαχειριστή έκθεση της περιουσιακής της κατάστασης.
  · Όταν έχει διοριστεί παραλήπτης/ διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας, κάθε έγγραφο πάνω ή στο οποίο φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας, πρέπει να περιέχει δήλωση ότι διορίστηκε παραλήπτης/ διαχειριστής.
  · Εντός επτά ημερών από την ημερομηνία έκδοσης διατάγματος ή του διορισμού του, ο παραλήπτης-διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Αφερεγγυότητας, ειδοποίηση διορισμού παραλήπτη/ διαχειριστή.
  · Εντός δύο μηνών από τη λήψη της έκθεσης περιουσιακών στοιχείων, ο παραλήπτης/ διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Αφερεγγυότητας, αντίγραφο της έκθεσης, περίληψη της έκθεσης και τυχόν σχόλια, και στην εταιρεία αντίγραφο με τυχόν σχόλια.
  · Ο παραλήπτης/ διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας οφείλει να παραδίδει στο Τμήμα Αφερεγγυότητας λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών, κάθε έξι μήνες, σε περίπτωση διορισμού του μέσω πιστωτή, ή δώδεκα μήνες, σε περίπτωση διορισμού του μέσω δικαστηρίου. Ο λογαριασμός εισπράξεων και πληρωμών θα πρέπει να υποβάλλεται εντός ενός μηνός ή δύο μηνών από τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, αντίστοιχα, και να δείχνει τις εισπράξεις και τις πληρωμές του παραλήπτη/ διαχειριστή κατά τη διάρκεια της σχετικής εξάμηνης ή δωδεκάμηνης περιόδου.
  · Όταν παραλήπτης/ διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας παύει να ενεργεί ως τέτοιος, θα πρέπει με την παύση αυτή, να παραδώσει στο Τμήμα Αφερεγγυότητας σχετική ειδοποίηση.
  · Το Τμήμα Αφερεγγυότητας διατηρεί μητρώο εταιρειών με παραλήπτη/ διαχειριστή.


Επικοινωνία
Διεύθυνση: Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 19, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 26744, 1647 Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+357) 22466510
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22466583
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@insolvency.meci.gov.cyΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word HE35 Γνωστοποίηση Διορισμού Παραλήπτη ή Διαχειριστή.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 44,88Kb)
]Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word HE37 Λογαριασμός Εισπράξεων και Πληρωμών Παραλήπτη ή Διαχειριστή.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 73,43Kb)
]Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word HE38 Γνωστοποίηση παύσης Παραλήπτη ή Διαχειριστή.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 33,15Kb)
]Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat HE39 Έκθεση Περιουσιακών Στοιχείων (διορισμός μέσω πιστωτή).pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 3029,54Kb)
]Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat HE40 Έκθεση Περιουσιακών Στοιχείων (διορισμός μέσω Δικαστηρίου).pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1077,71Kb)