Συχνές Ερωτήσεις > Πτωχεύσεις

Συχνές Ερωτήσεις


Παρατίθενται πιο κάτω μερικές ερωτήσεις, αλλά για περισσότερη πληροφόρηση, μπορείτε να πάτε στο χώρο Εγχειρίδια, όπου υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις/διευκρινήσεις για κάθε θέμα.


1. Πως μπορώ να πληροφορηθώ κατά πόσο εκδόθηκε Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και ποιος είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του;
2. Πως μπορεί να εκδοθεί ένα Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου;
3. Έχει εκδοθεί Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον μου. Τι ενέργειες οφείλω να κάνω;
4. Τι είναι η αποκατάσταση βάση του άρθρου 27Α του Κεφ. 5;
5. Τι πρέπει να κάνω για να συμπεριληφθώ στους πιστωτές του πτωχεύσαντα;

1. Πως μπορώ να πληροφορηθώ κατά πόσο εκδόθηκε Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και ποιος είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του;
Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο μητρώο πτωχεύσεων και εκκαθαρίσεων το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Πως μπορεί να εκδοθεί ένα Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου;
Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον οποιουδήποτε προσώπου εκδίδεται όταν υπάρχει χρέος άνω των €15.000, κατόπιν αίτησης πιστωτή ή από τον ίδιο το χρεώστη. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Έχει εκδοθεί Διάταγμα Πτώχευσης εναντίον μου. Τι ενέργειες οφείλω να κάνω;
Με την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης οφείλετε να συμπληρώσετε τα σχετικά έντυπα (Προκαταρτική Εξέταση και Έκθεση Καταστάσεως της περιουσίας σας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάσταση πιστωτών/χρεωστών και περιουσιακών στοιχείων). Επιπλέον πρέπει να συνεργάζεστε πλήρως με τον διαχειριστή για εκποίηση και διανομή της περιουσίας. Τα έντυπα της Προκαταρκτικής Εξέτασης και της Έκθεσης Καταστάσεως βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


4. Τι είναι η αποκατάσταση βάση του άρθρου 27Α του Κεφ. 5;
Ο πτωχεύσας αποκαθίσταται αυτοδικαίως μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος πτώχευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτοδίκαιη αποκατάσταση του πτωχεύσαντα, αποτελεί η υποβολή από τον πτωχεύσαντα της Έκθεσης Καταστάσεως της περιουσίας του και της προκαταρκτικής του κατάθεσης στον διαχειριστή, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την αυτοδίκαιη αποκατάσταση. Με την αυτοδίκαιη αποκατάσταση του ο πτωχεύσας απαλλάσσεται από τα ανεξασφάλιστα χρέη του, εκτός από ορισμένες οφειλές προς το Δημόσιο κ.α. Η περιουσία που κατείχε κατά την έκδοση του Διατάγματος Πτώχευσης παραμένει στην διαχείριση του διαχειριστή. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


5. Τι πρέπει να κάνω για να συμπεριληφθώ στους πιστωτές του πτωχεύσαντα;
Θα πρέπει να υποβληθεί απαίτηση χρέους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. απόφαση δικαστηρίου, τιμολόγιο, συμφωνία δανείου, κατάσταση λογαριασμού κλπ). Για το σκοπό αυτό συμπληρώνεται το έντυπο της επαλήθευσης χρέους που αφορά πτώχευση, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας