Συχνές Ερωτήσεις > Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής (ΠΣΑ)

Συχνές Ερωτήσεις


Παρατίθενται πιο κάτω μερικές ερωτήσεις, αλλά για περισσότερη πληροφόρηση, μπορείτε να πάτε στο χώρο Εγχειρίδια, όπου υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις/διευκρινήσεις για κάθε θέμα.


1. Μπορώ εγώ ο ίδιος να υποβάλω αίτηση για την έκδοση Προστατευτικού Διατάγματος;
2. Υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με το ύψος των οφειλών μου, προκειμένου να υποβάλω αίτηση για την έκδοση Προστατευτικού Διατάγματος;
3. Τι αποτέλεσμα έχει η επιτυχής λήξη του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής;

1. Μπορώ εγώ ο ίδιος να υποβάλω αίτηση για την έκδοση Προστατευτικού Διατάγματος;
Ο χρεώστης πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθεί σε αδειοδοτημένο σύμβουλο αφερεγγυότητας υποβάλλοντας όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική του κατάσταση. Ο σύμβουλος αφερεγγυότητας ενημερώνει τον χρεώστη κατά πόσο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με το ύψος των οφειλών μου, προκειμένου να υποβάλω αίτηση για την έκδοση Προστατευτικού Διατάγματος;
Όχι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Μονο στην περίπτωση που απορριφθεί το σχέδιο από τους πιστωτές και το Δικαστήριο επιβάλει σε αυτούς το σχέδιο , λαμβάνονται υπόψη κάποια κριτήρια όπως η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 350,000 καθώς και η αξία των υπολοίπων περιουσιακών σας στοιχείων να μην υπερβαίνει τις 500,000.Επισης το σχέδιο να έχει ως αποτέλεσμα να θέσει τους πιστωτές στην ιδια η σε καλύτερη θέση απ΄αυτην στην οποία θα ευρίσκονταν εάν η περιουσία του χρεώστη διατίθετο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περι πτωχεύσεων Νόμου.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Τι αποτέλεσμα έχει η επιτυχής λήξη του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής;
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου επιτυγχάνεται η διατήρηση της πρώτης κατοικίας του χρεώστη. Επιπρόσθετα ο χρεώστης απαλλάσσεται αναφορικά με οποιοδήποτε ανεξασφάλιστο καθορισμένο χρεος,συμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας