Συχνές Ερωτήσεις > Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας

Συχνές Ερωτήσεις


Παρατίθενται πιο κάτω μερικές ερωτήσεις, αλλά για περισσότερη πληροφόρηση, μπορείτε να πάτε στο χώρο Εγχειρίδια, όπου υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις/διευκρινήσεις για κάθε θέμα.


1. Πως μπορώ να γίνω Σύμβουλος Αφερεγγυότητας;
2. Στην περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση μου για χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας, θα χρειαστεί να προσκομίσω οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά και/ή βεβαιώσεις;
3. Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας και πού γίνεται η ανανέωση;
3. Ποιος ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους Σύμβουλους Αφερεγγυότητας;

1. Πως μπορώ να γίνω Σύμβουλος Αφερεγγυότητας;
Για να μπορείς να ενεργείς ως Σύμβουλος Αφερεγγυότητας πρέπει να έχεις επιτύχει στις εξετάσεις επαγγελματικής ικανότητας για Συμβούλους Αφερεγγυότητας και να πληροίς τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 των περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου που είναι μεταξύ άλλων να έχεις πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, επαγγελματική πείρα σε θέματα αφερεγγυότητας και να υποβάλεις σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας.

Λεπτομέρειες για την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση που δημισεύεται στην επίσημη εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας, στο χώρο «Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας».
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


2. Στην περίπτωση που εγκριθεί η αίτηση μου για χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας, θα χρειαστεί να προσκομίσω οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά και/ή βεβαιώσεις;
Μετά την προκαταρκτική έγκριση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας από την Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:

i. Ασφαλιστική Σύμβαση με αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια. Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να αναφέρει ότι αφορά το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας. Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι μικρότερο του ποσού των €200.000 ανά έτος. Σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι μικρότερο του ποσοστού 10% επί της περιουσίας την υπό εκκαθάριση εταιρείας.
ii. Συμπληρωματική δήλωση της παρούσας αίτησης για τις ιδιότητες του Συμβούλου Αφερεγγυότητας και τους τομείς δραστηριοτήτων του.
iii. Να υπογραφεί ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας.
iv. Να καταβληθεί τέλος ύψους €300.
Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας και πού γίνεται η ανανέωση;
Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας λήγει την 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η Αρμόδια Αρχή ανανεώνει την άδεια τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της άδειας που εκδόθηκε (δηλ. πριν τις 30 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους) και η ανανεωμένη άδεια τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης άδειας (δηλ. από την 01 Ιανουαρίου του επόμενου έτους). Η ανανέωση γίνεται στο ταμείο της Αρμόδιας Αρχής από την οποία αδειοδοτήθηκε ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, με την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους των €170 από τον Σύμβουλο Αφερεγγυότητας προς την Αρμόδια Αρχή και χωρίς την υποβολή περαιτέρω αίτησης. Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας


3. Ποιος ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους Σύμβουλους Αφερεγγυότητας;
Κάθε αρμόδια αρχή ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους Σύμβουλους Αφερεγγυότητας που αδειοδοτεί. Για τους Σύμβουλους Αφερεγγυότητας που είναι αδειοδοτημένοι από το Τμήμα Αφερεγγυότητας, ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από την Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 3 μέλη τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.Kάντε κλικ εδώ για επιστροφή στην αρχή της σελίδας