Δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα > ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι πιο κάτω δημοσιεύσεις φαίνονται στο Κύριο Μέρος - Τμήμα Β στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  • ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

  • ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

  • ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

  • ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

  • ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α Ν.61(Ι)/2015