Νόμοι & Κανονισμοί > ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗ (EXAMINER)

Νόμοι & Κανονισμοί

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗ (EXAMINER)

Ο διορισμός εξεταστή διέπεται από το άρθρο 202 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113

Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ.113, αναφορικά με το μηχανισμό Διορισμού Εξεταστή (Examinership) για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών

Με τις τροποποιήσεις που έγιναν στον περί Εταιρειών Νόμο το 2015 θεσπίστηκε και ρυθμίζεται ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης χρεών εταιρειών Διορισμού Εξεταστή (Examinership). Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται με την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο από την εταιρεία , ή πιστωτή, ή ενδεχόμενο ή μελλοντικό πιστωτή, ή τα μέλη της εταιρείας ή ακόμα κι εγγυητή της για να τεθεί η εταιρεία υπό την προστασία του Δικαστηρίου και έτσι να αποτραπούν ή/και να σταματήσουν οι οποιεσδήποτε ενέργειες για αξιώσεις εναντίον της εταιρείας και των εγγυητών της. Ακολούθως διορίζεται από το Δικαστήριο, Εξεταστής στην εταιρεία, ο οποίος υποβάλλει προτάσεις για την αναδιάρθρωσή της, οι οποίες, αν γίνουν αποδεκτές από τους πιστωτές και συνεισφορείς της εταιρείας, θα επικυρωθούν από το Δικαστήριο και θα τεθούν σε εφαρμογή. Η νομοθεσία αυτή κάνει ιδιαίτερη μνεία στις εξουσίες και τις υποχρεώσεις των Εξεταστών Εταιρειών.