Διαδικασίες Αφερεγγυότητας

Πτώχευση


Γενικά

Η Πτώχευση είναι η διαδικασία αφερεγγυότητας κατά την οποία το δικαστήριο κηρύσσει τον χρεώστη σε πτώχευση, κατόπιν υποβολής αίτησης πτώχευσης, είτε από πιστωτή είτε από τον χρεώστη. Με την έκδοση διατάγματος πτώχευσης από το δικαστήριο, η περιουσία του πτωχεύσαντα περιέρχεται στον διαχειριστή και διανέμεται μεταξύ των πιστωτών του.

Το δικαστήριο δύναται, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης και πριν την έκδοση του διατάγματος πτώχευσης, να διορίσει τον επίσημο παραλήπτη ή αδειοδοτημένο σύμβουλο αφερεγγυότητας ως προσωρινό διαχειριστή της περιουσίας του χρεώστη. Με την έκδοση του διατάγματος πτώχευσης, ο επίσημος παραλήπτης διορίζεται ως διαχειριστής της περιουσίας του πτωχεύσαντα. Οι πιστωτές δύναται να διορίσουν ως ιδιώτη διαχειριστή, αδειοδοτημένο σύμβουλο αφερεγγυότητας, σε συνέλευση πιστωτών που ζητούν οι ίδιοι να συγκαλέσει ο επίσημος παραλήπτης.


Με τη συμπλήρωση τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος πτώχευσης, ο πτωχεύσας αποκαθίσταται αυτοδικαίως και απαλλάσσεται από τα επαληθεύσιμα χρέη του. Σε περίπτωση που δεν έχει διανεμηθεί ολόκληρη η πτωχευτική περιουσία, αυτή παραμένει στον διαχειριστή, προς όφελος των πιστωτών. Ο πτωχεύσας οφείλει, και μετά την αποκατάστασή του, να βοηθά και να συνεργάζεται με τον διαχειριστή, μέχρι την πλήρη εκκαθάριση και διανομή της περιουσίας του.


Προϋποθέσεις

Για την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο για κήρυξη χρεώστη σε πτώχευση:
  · θα πρέπει το συνολικό ποσό των (μη εξασφαλισμένων) χρεών του να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ.
  · η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ αίτηση ή προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής, ή προστατευτικό διάταγμα.
  · η αίτηση από χρεώστη θα πρέπει να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του ίδιου ότι, πριν από την υποβολή της εν λόγω αίτησης, είχε καταβάλει εύλογες προσπάθειες για συμβιβασμό με τους πιστωτές του σε σχέση με τα χρέη του, με την υποβολή σ' αυτούς προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής, στο βαθμό που οι περιστάσεις του επέτρεψαν να προβεί σε τέτοια διευθέτηση.
  · ο χρεώστης θα πρέπει να κατοικεί στην Κύπρο ή, μέσα σε περίοδο ενός χρόνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είχε τη συνήθη διαμονή, ή τόπο διαμονής ή τόπο εργασίας στην Κύπρο ή διεξήγαγε εργασίες στην Κύπρο.

Για έκδοση διατάγματος ακύρωσης διατάγματος πτώχευσης:
  · το δικαστήριο μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου δύναται με διάταγμα να ακυρώσει την κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση, σε περίπτωση που κρίνει ότι ο χρεώστης δεν έπρεπε να είχε κηρυχθεί σε πτώχευση, ή αν τα χρέη του πτωχεύσαντα πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου, ή έχουν διευθετηθεί, ή οι πιστωτές έχουν συγκατατεθεί στην ακύρωση του διατάγματος.

Για την αυτοδίκαιη αποκατάσταση πτωχεύσαντα:
  · αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή από τον πτωχεύσαντα της έκθεσης καταστάσεως της περιουσίας του και της προκαταρκτικής του κατάθεσης κατά τον καθορισμένο τύπο στον επίσημο παραλήπτη ή τον διαχειριστή, τουλάχιστο ένα έτος πριν από την αυτοδίκαιη αποκατάσταση.

  · σε περίπτωση νέας κήρυξης του αποκατασταθέντος σε πτώχευση και συνακόλουθης νέας αυτοδίκαιης αποκατάστασής του, ο ίδιος δεν απαλλάσσεται πλέον από τα επαληθεύσιμα χρέη του, εάν δεν έχουν παρέλθει έξι έτη από την τελευταία φορά που αυτός έχει απαλλαγεί.


Αιτήσεις-Πιστοποιητικά-Έντυπα

Αιτήσεις:
  · Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ αίτηση ή διάταγμα προσωπικού σχεδίου αφερεγγυότητας (ΠΣΑ-ΔΑΟ 1)
  · Αίτηση για παροχή υπηρεσιών (Άτομα 3)
  · Αίτηση για βεβαίωση αποκατάστασης (Άτομα 4 -ΒΑΠ)
  · Αίτηση μέσω ταμείου για έκδοση πιστοποιητικού μη πτώχευσης (Άτομα 1 - ΜΠΑ)
  · Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μη πτώχευσης (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες)
  · Αίτηση για ενημέρωση εάν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό πτώχευσης (Άτομα 2 - ΕΚΔ)

Έντυπα:

Νομοθεσία

Κυριότερες πρόνοιες της νομοθεσίας (ΠΠΠΤΝ 2015)
Ο περί Πτώχευσης Νόμος Κεφ.5 όπως τροποποιήθηκε
Οι περί Πτώχευσης (Τέλη και Δικαιώματα του Επίσημου Παραλήπτη) Κανονισμοί του 2013


Γενικές διατάξεις:

  · Αίτηση διατάγματος πτώχευσης:
   · Ο αιτητής καταβάλλει στον επίσημο παραλήπτη τέλος ύψους πεντακοσίων ευρώ.
  · Διάταγμα πτώχευσης:
   · Ο αιτητής παραδίδει αντίγραφο του διατάγματος πτώχευσης στον επίσημο παραλήπτη για εγγραφή και δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα του επίσημου παραλήπτη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση έκδοσης διατάγματος ακύρωσης του διατάγματος πτώχευσης.
  · Έκθεση κατάστασης του πτωχεύσαντα:
   · Ο πτωχεύσας θα πρέπει να υποβάλει στον επίσημο παραλήπτη έκθεση καταστάσεως της περιουσίας του μαζί με προκαταρκτική κατάθεση. Τα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν:
     o μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος, σε περίπτωση που το διάταγμα εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του πτωχεύσαντα, ή
     o μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος, σε περίπτωση που το διάταγμα εκδόθηκε κατόπιν αίτησης πιστωτή.
  · Ανικανότητες πτωχεύσαντα που δεν αποκαταστάθηκε:
   · Ο πτωχεύσας στερείται του δικαιώματος να εκλέγεται και να κατέχει ή να ασκεί το αξίωμα μέλους του Νομοθετικού Συμβουλίου, δημάρχου ή μέλους Δημοτικού Συμβουλίου, μέλους Επαρχιακού Συμβουλίου, ή κοινοτάρχη.
  · Εκτίμηση της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση:
   · (αντίστοιχο με διαδικασία εκκαθάρισης. όπου εκκαθάριση-πτώχευση, όπου εταιρεία-πτωχεύσας, όπου εκκαθαριστής- διαχειριστής)
  · Επαληθεύσεις χρέους πιστωτών: (αντίστοιχο με διαδικασία εκκαθάρισης)

  · Κατανομή μερίσματος: (αντίστοιχο με διαδικασία εκκαθάρισης)

  · Αρχείο Πτωχεύσεων:

   · Ο επίσημος παραλήπτης διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο πτωχεύσεων, το οποίο και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του. (Μητρώα)

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 19, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 26744, 1647 Λευκωσία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+357) 22466510
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22466583
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@insolvency.meci.gov.cy

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΠΠΤΝ 2015.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 235,89Kb)