Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Εταιρείες

Οι πιο κάτω υπηρεσίες διεξάγονται εξολοκλήρου στον υπολογιστή σας.

Έκδοση Πιστοποιητικού Μη ΕκκαθάρισηςTo πιστοποιητικό Μη Εκκαθάρισης επιβεβαιώνει ότι, μια εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, ανάλογα με την επιλογή γλώσσας μετά την είσοδο σας στην εφαρμογή (πάνω δεξιά).

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας για την οποία θα εκδοθεί το Πιστοποιητικό.
Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), άμεσης εκτύπωσης και επιστολικού ταχυδρομείου.
Το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στα 40 ευρώ.
Το αίτημα για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Εκδίδονται πιστοποιητικά μόνο για εταιρείες εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου.

Μητρώο ΕκκαθαρίσεωνH υπηρεσία παρέχει δυνατότητα αναζήτησης στο μητρώο του Τμήματος Αφερεγγυότητας και ανεύρεσης εταιρειών που τελούν υπό εκκαθάριση.
Για την αναζήτηση είναι απαραίτητος ο αριθμός εγγραφής ή το όνομα της εταιρείας.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.