Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Φυσικά Πρόσωπα

Οι πιο κάτω υπηρεσίες διεξάγονται εξολοκλήρου στον υπολογιστή σας.

Έκδοση Πιστοποιητικού Μη Πτώχευσης

To πιστοποιητικό Μη Πτώχευσης επιβεβαιώνει ότι, ένα φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό πτώχευση.
Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά, ανάλογα με την επιλογή γλώσσας μετά την είσοδο σας στην εφαρμογή (πάνω δεξιά).

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτούνται:
(1) αριθμός κυπριακής ταυτότητας και
(2) ονοματεπώνυμο

του προσώπου για το οποίο θα εκδοθεί το Πιστοποιητικό.

Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), άμεσης εκτύπωσης και επιστολικού ταχυδρομείου.
Το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στα 40 ευρώ.
Το αίτημα για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Εκδίδονται πιστοποιητικά μόνο για κατόχους κυπριακής ταυτότητας.

Μητρώο ΠτωχευσάντωνH υπηρεσία παρέχει δυνατότητα αναζήτησης στο μητρώο του Τμήματος Αφερεγγυότητας και ανεύρεσης προσώπων που τελούν υπό πτώχευση.
Για την αναζήτηση είναι απαραίτητος ο αριθμός ταυτότητας ή το ονοματεπώνυμο του ατόμου.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.