EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑνακοινώσειςΠρόσληψη Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) - Λειτουργοί Σχεδίων - 11/03/2022


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνέχεια της δημοσίευσης της Επίσημης Εφημερίδας, αρ.γνωστοποίησης 1063 και ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 (4) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 [Ν.70(Ι)/2016], τον πίνακα υποψηφίων με σειρά κατάταξης, για τη πλήρωση των έντεκα (11) Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του ΥΕΕΒ που έχουν ως αρμοδιότητα την εφαρμογή και λειτουργία Σχεδίων Χορηγιών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


Πίνακας Κατάταξης

Α/Α
ΑΔΤ
Μονάδες βάσει κριτηρίων αξιολόγησης
Α/Α
ΑΔΤ
Μονάδες βάσει κριτηρίων αξιολόγησης
1
**5482
18,00
26
**9988
4,50
2
**3297
18,00
27
**3827
4,00
3
**4850
17,00
28
**3779
4,00
4
***4119
16,50
29
**2636
4,00
5
**8995
12,50
30
**8253
3,00
6
**6284
12,00
31
****7432
3,00
7
**8079
9,00
32
**3792
3,00
8
**9946
8,00
33
**6962
3,00
9
**3447
7,00
34
**7309
3,00
10
**2979
6,00
35
**4131
3,00
11
**4771
6,00
36
***6561
3,00
12
**5188
6,00
37
**0376
3,00
13
**2656
5,00
38
**2718
2,50
14
**5418
5,00
39
***4881
2,50
15
**2924
5,00
40
**7364
2,00
16
**8142
5,00
41
**6242
2,00
17
**1567
5,00
42
**3118
2,00
18
**6278
5,00
43
**3568
2,00
19
**1469
5,00
44
**7901
2,00
20
***1277
5,00
45
**6938
2,00
21
**7190
5,00
46
**3026
2,00
22
**6445
5,00
47
**7282
2,00
23
***2300
5,00
48
**4659
2,00
24
**1261
5,00
49
**6660
2,00
25
**4198
4,50
50
**6889
2,00
51
**7721
2,00
63
**9742
0,50
52
**9309
2,00
64
**2399
0,50
53
**9454
2,00
65
**9289
0,50
54
**8270
1,50
66
**2041
0,00
55
**3104
1,50
67
**8845
0,00
56
**1405
1,00
68
**9339
0,00
57
**9305
1,00
69
**6758
0,00
58
**6514
1,00
70
**5338
0,00
59
**8315
1,00
71
**6624
0,00
60
****1968
1,00
72
**0518
0,00
61
***0262
1,00
73
**5494
0,00
62
**6709
1,00

Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας των υποψηφίων έχουν επιλυθεί λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά τα επιμέρους κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στην σχετική προκήρυξη. Για τις ακόλουθες θέσεις υπήρξε πλήρης ισοβαθμία των υποψηφίων και ως εκ τούτου, για την τελική κατάταξη θα διεξαχθεί κλήρωση σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί:
  i. Θέσεις 25-26
  ii. Θέσεις 43-53
  iii. Θέσεις 57-62
  iv. Θέσεις 66-73


Στον πίνακα κατάταξης αναγράφονται τα τελευταία τέσσερα (4) ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) για προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης υπόκεινται σε επαλήθευση μέσω πρωτότυπων πιστοποιητικών που δυνατόν να ζητηθούν για έλεγχο.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, στον πιο πάνω πίνακα κατάταξης υποψηφίων περιλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου για τις πιο πάνω θέσεις και οι οποίοι ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. γνωστοποίησης 1063 και ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον πίνακα εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sit@meci.gov.cy). Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την πιο πάνω γνωστοποίηση, εκκρεμεί η δημοσίευση ειδικού καταλόγου των υποψηφίων που είναι άτομα με αναπηρίες και ικανοποιούν απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης, σύμφωνα με τους περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018.

Σημειώσεις:


  1. Το μισθολογικό κόστος για τους τέσσερις (4) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α ενώ για τους υπόλοιπους επτά (7) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  2. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Περί Προϋπολογισμού 2018, Νόμος του 2017 (Ν.51(ΙΙ)/2017) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

  3. Η μέγιστη διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση των έργων / σχεδίων χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα πιο πάνω προγράμματα (12/2027 με δικαίωμα ανανέωσης ακόμη δύο χρόνια για τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις που αφορούν τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α και 06/2026 για τις υπόλοιπες επτά (7) θέσεις που αφορούν τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), εφόσον κατά την αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί επαρκής και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016.

  4. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου οποιουδήποτε επιτυχόντα, τότε η κενωθείσα θέση δύναται να πληρείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των προσώπων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα υποψηφίων.

  5. Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

  6. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.


  Σχετικά Αρχεία:

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ_ΣΧΕΔΙΩΝ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 220,76Kb)