EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ - Κλάδος Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Εσωτερικής ΑγοράςΕσωτερική Αγορά > Η Ευρώπη σου

ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΥΡΑ – SINGLE DIGITAL GATEWAY (Your Europe)Τι είναι η Ενιαία Ψηφιακή Θύρα;

Η Ενιαία Αγορά αποτελεί ένα από τα πιο χειροπιαστά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας στους πολίτες, εμπορεύματα, υπηρεσίες και κεφάλαια να κινηθούν ελεύθερα. Η Ενιαία Ψηφιακή Θύρα (Single Digital Gateway) θεσπίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 και στοχεύει να διευκολύνει τους πολίτες να ταξιδεύουν, να εργάζονται, τα σπουδάζουν ή να διαβιούν σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, αλλά και για τις εταιρείες να εμπορεύονται, να εγκαθίστανται και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους διασυνοριακά.

Σύνδεσμος που κατευθύνει σε ενημερωτικό βίντεο στο YOU TUBE
https://youtu.be/0iybbTQiqzg

Ο Κανονισμός για την Ενιαία Ψηφιακή Θύρα τέθηκε σε εφαρμογή από τις 12 Δεκεμβρίου 2018. Η Θύρα ενσωματώθηκε και χρησιμοποιεί την υφιστάμενη διαδικτυακή Πύλη πληροφόρησης “Your Europe” (https://europa.eu/youreurope/index_el.htm ) και πλέον θα είναι γνωστή με το πιο πάνω όνομα (“Your Europe”). Στοχεύει στην πλοήγηση των πολιτών στις πολυπλοκότητες της Ενιαίας Αγοράς και να βοηθήσει τους χρήστες να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τους κανόνες και τα δικαιώματά τους τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε Εθνικό επίπεδο, να διεκπεραιώνουν διαδικασίες διαδικτυακά (on-line) (οι οποίες μέχρι τώρα διεκπεραιώνονταν μόνο με φυσική παρουσία) και να βρίσκουν βοήθεια όταν την χρειάζονται. Η Θύρα παρέχει ηλεκτρονικά εργαλεία για να μπορούν οι χρήστες της να παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε εμπόδια εντοπίσουν στην Ενιαία (Εσωτερική) Αγορά.

Η υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα της ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών και της πλήρους διασυνοριακής προσβασιμότητας στις πληροφορίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Ο Κανονισμός παρέχει δύο σημαντικά ορόσημα/προθεσμίες για την υλοποίηση των πιο πάνω:
  • Δεκέμβριος 2020: Λειτούργησε η πρώτη φάση με ανάρτηση πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα, τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν στα κράτη μέλη, παροχή σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης, χρήση συλλογής στοιχείων και εργαλεία ανατροφοδότησης για χρήση από τους πολίτες
  • Δεκέμβριος 2023: Μέχρι αυτή την ημερομηνία, 21 από τις πιο σημαντικές διαδικασίες για τους ευρωπαίους πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία σε όλα τα κράτη μέλη και προσβάσιμα διασυνοριακά, υποστηριζόμενα από τον Τεχνικό Μηχανισμό “Once-only” που είναι ένας μηχανισμός ευρωπαϊκού εύρους, που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας να αιτούνται από τις Αρχές την επανα-χρησιμοποίηση των δεδομένων τους μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος, εξοικονομώντας για τους χρήστες την παροχή της ίδιας πληροφορίας πολλές φορές.


Εθνικός Συντονιστής Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας

Ο Εθνικός Συντονιστής της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας προβλέπεται από τον Κανονισμό να είναι ένα φυσικό πρόσωπο από Δημόσια Αρχή. Για την Κύπρο ο Εθνικός Συντονιστής προέρχεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και είναι τοποθετημένος στην Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Έχει μεταξύ άλλων, το καθήκον για:
  • Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Ενεργεί ως το σημείο επαφής με τα Υπουργεία/ Τμήματα για όλα τα θέματα που προκύπτουν από τον Κανονισμό
  • Προωθεί την ενιαία εφαρμογή των απαιτήσεων της ανάρτησης πληροφοριών
  • Διασφαλίζει την δέουσα εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος στην περίπτωση της χειροτέρευσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

Επιπρόσθετος συντονιστής για θέματα Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Όπως επιτρέπει ο Κανονισμός, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει οριστεί ως επιπρόσθετος συντονιστής για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και αφορούν την Τεχνολογία της Πληροφορίας και την Επικοινωνία

Πρόοδος της Κύπρου στην ανάρτηση πληροφοριών

Οι διάφορες αρχές της Κύπρου έχουν αναρτήσει το περιεχόμενο της πληροφόρησης για θέματα που καλύπτει η Ενιαία Ψηφιακή Θύρα και έχουν υποβληθεί οι σύνδεσμοι (Links/ URLs) στο αποθετήριο της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας. Μέχρι σήμερα η Κύπρος έχει υποβάλει 847 URLs. Η συμμόρφωση των Υπουργείων/ Τμημάτων / Οργανισμών της Κύπρου βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με υπολογισμούς μας ανέρχεται σε ποσοστό πέραν του 90%.

Λογότυπο της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας / Your Europe

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει για την Ενιαία Ψηφιακή Θύρα νέο λογότυπο που φέρει το όνομα “Your Europe”. Το νέο λογότυπο έχει αντικαταστήσει το παλαιό λογότυπο που δεν χρησιμοποιείται πλέον. Το λογότυπο θεωρείται πλέον ως ένα σήμα ποιότητας υπηρεσιών και δικαιούνται να το έχουν τοποθετημένο τα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες που ανάρτησαν πληροφορίες που αναφέρονται στον Κανονισμό της Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας, μόνο στον συγκεκριμένο χώρο της ιστοσελίδας όπου αυτές παρέχονται.

Μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε χρήσιμα έγγραφα για την Ενιαία Ψηφιακή Θύρα στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/growth/single-digital-gateway-requirements_en