EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε Περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (κρατικό προϋπολογισμό).

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
  · Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους.
  · Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
  · Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Ανέγερση/ Επέκταση Κτηρίων, Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτηρίων, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα και Άλλες Δαπάνες.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στο €1 εκατομμύριο. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Δικαιούχοι
Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων.

Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
  1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)
  2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε - 38.31.1)
  3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
  4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)
   Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
    · Χημεία Τροφίμων & Ποτών
    · Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
  5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)
   Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
    · Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής
  6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)
  Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:
   · Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι).
   · Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας.

  Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00 πμ. μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, πλέον υπερκάλυψη μέχρι και € 0.5 εκατ. δηλαδή μέχρι €1.5 εκατ.

  Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

  Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.


  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  Μάριος Ιωάννου, Επιθεωρητής Εμπορίου & Βιομηχανίας
  Τηλ.:+357 22867320
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mioannou@meci.gov.cy

  Εμμανουέλα Κάτση, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
  Τηλ.:+357 22867284
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ekatsi@meci.gov.cy

  Έλενα Δημοσθένους, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
  Τηλ.:+357 22867282
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: edemosthenous@meci.gov.cy

  Αννίτα Σιακαλλή, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
  Τηλ.:+357 22867247
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ashiakalli@meci.gov.cy  Σχετικά Αρχεία:

  Ανακοίνωση Σχεδίου MME-ΒΑΣΕΙΣ_ver.1.0.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Ανακοίνωση_Ολοκλήρωση Υποβολής Αιτήσεων για ΜΜΕ Βρετανικές Βάσεις.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
  Σχετικά Αρχεία:

  0_Κατάλογος_Δικαιολογητικών_ΒΑΣΕΙΣ_ΜΜΕ_ver.1.0.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  0_Υπόδειγμα_Αίτησης_ΒΑΣΕΙΣ_MME_ver.1.1.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  11.2.2_Πίνακες Ι και ΙΙ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  3_Υπ. Δήλωση Ελεγκτή_ΒΑΣΕΙΣ_ΜΜΕ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  4_Υπ. Δήλωση Ελεγκτή_Μη Προβληματική_ΒΑΣΕΙΣ_ΜΜΕ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Οδηγός Σχεδίου ΒΑΣΕΙΣ_ΜΜΕ_ver.1.1.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα Ι_Πληροφορίες Τεχνοοικονομικής Μελέτης.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
  Σχετικά Αρχεία:

  1. Οδηγίες για Υποβολή Στοιχείων Πληρωμής Χορηγίας_ΜΜΕ-Βάσεις_ver.1.2.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 1-Προκαταβολή.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 2-Ενδιάμεση_Πληρωμή.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 3-FIMAS.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 4-Τελική_Πληρωμή.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 5-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.xls
  Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει.


  Παράρτημα 5-Βεβαίωση Εκπροσώπου της Επιχείρησης.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 6-Υπεύθυνη Δήλωση για τρόπο Αγοράς & Πληρωμής Δαπανών.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 7-Υπεύθυνη Δήλωση για αγορά από Τρίτους.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 8-Υπεύθυνη Δήλωση εξασφάλισης Αδειών & Πιστοποιητικών.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα 9-Υπεύθυνη Δήλωση για Δεσμευτικό Στόχο Απασχόλησης.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.