EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες


Περιγραφή Προγράμματος

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων1 που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την ΠρΥΠ ανέρχεται στα €10,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανέρχεται στα €16,5 εκ. (Δημόσια Δαπάνη).

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο κυμαίνονται μεταξύ 50% και 75%, ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι €25.000 για κάθε κτίριο ή €20.000 για κάθε κτιριακή μονάδα.

Για κάθε Δικαιούχο καθώς και για κάθε κατοικία αντιστοιχεί μόνο μια αίτηση στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης.

Θεματική Δράση

  • Ενέργεια

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας τουλάχιστο για τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους.


Επιλέξιμες Δαπάνες

Μελέτες –Αγορά Υπηρεσιών:

i. Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων.

Αγορά Εξοπλισμού:

ii. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής
θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K.
iii. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση
πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,63 W/m2K.
iv. Αντικατάσταση κουφωμάτων εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23 W/m2K.
v. Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ελάχιστη ωφέλιμη
απόδοση στο 100% της ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος εξόδου: 92%).
vi. Αγορά και εγκατάσταση Αεροθερμικής, Γεωθερμικής ή Υδροθερμικής αντλίας ψηλής ενεργειακής απόδοσης, για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και
ψύξης
χώρου.(ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: COP≥4 και EER≥3,7ή όπως αυτές τυχόν τροποποιούνται από τον Φορέα Διαχείρισης).
vii. Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων ή/και κυλίνδρου ζεστού νερού.
viii. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.
ix. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου.
x. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου.
xi. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας.
xii. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.
xiii. Αγορά και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα να καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο και να αποθηκεύουν δεδομένα που αφορούν την
κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας και τυχών παραγωγή από συστήματα ΑΠΕ. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα από τον χρήστη του κτιρίου ή
της κτιριακής μονάδας.
xiv. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.
xv. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης
xvi. Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: Ονομαστική
ισχύς εξόδου : μέχρι 12KW, με ελάχιστο εποχιακό βαθμό ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) 6.1 και ελάχιστο εποχιακό συντελεστή απόδοσης για θέρμανση (SCOP)
4.6 στη ‘’θερμότερη’’ εποχή θέρμανσης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος) ή/και τουλάχιστο ίσο με 4 στη ‘’μέση’’ εποχή θέρμανσης όπως αυτές καθορίζονται
στο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 626/2011.

Είδος Ενίσχυσης:

Συγχρηματοδοτούμενο απο την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €16,5 εκ.

Προϋπολογισμός Προκήρυξης: €10,4 εκ.

Διαχειριστής: Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωση_Ορισμός_Ομάδας_Παραπόνων_14122018.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
Σχετικά Αρχεία:

Οδηγός_Σχεδίου_Εξοικονομώ_στις_Κατοικίες.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.