EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω για ΕπιχειρήσειςΠεριγραφή Προγράμματος

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων, κατά την πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (ΠρΥΠ), με το ενδεχόμενο αναθεώρησης στις υπόλοιπες Προσκλήσεις.

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την ΠρΥΠ ανέρχεται στα €8,7 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανέρχεται στα €15,3 εκ. (Δημόσια Δαπάνη) .

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται σε:

- 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργεια πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.
- 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά επιχείρηση ανέρχεται στις €200.000.

Θεματική Δράση

  • Ενέργεια

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος κτηριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Στον Πίνακα 1, φαίνεται ο ορισμός των ΜΜΕ. Αποκλείονται οι:

. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
. επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Μελέτες Αγορά Υπηρεσιών:
i. Ενεργειακός έλεγχος ή/και η σχετική Τεχνοοικονομική Μελέτη που απαιτείται.
ii. Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων

Αγορά Εξοπλισμού:
iii. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής
θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K.
iv. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση
πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,63 W/m2K.
v. Αντικατάσταση κουφωμάτων εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23 W/m2K.
vi. Αγορά και τοποθέτηση λεβήτα υγρού ή αερίου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ελάχιστη ωφέλιμη
απόδοση στο 100% της ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος εξόδου: 92%).
vii. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με Αεροθερμική Γεωθερμική ή Υδροθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη χώρου ψηλής ενεργειακής
απόδοσης.
viii. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
ix. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή / και ψύξη χώρου.
x. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
xi. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου.
xii. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας.
xiii. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.
xiv. Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
xv. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) ή/και έξυπνων μετρητών.
xvi. Αγορά και εγκατάσταση φωτοσωλήνων.
xvii. Θερμομόνωση σωληνώσεων ζεστού νερού.
xviii. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.
xix. Αγορά και εγκατάσταση/ αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης.
xx. Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Σημ. οι δαπάνες (i) και (ii) δύναται να επιχορηγηθούν μόνο εάν συνδυαστούν με τουλάχιστον μια από τις υπόλοιπες επιλογές (iii) – (xx).

Είδος Ενίσχυσης:

Συγχρηματοδοτούμενο από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €15,3 εκ.

Προϋπολογισμός Προκήρυξης: €8,7 εκ.

Διαχειριστής: Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Σημείου Επαφής:

Ανδρέας Λιζίδης - Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλ: +357 22867148
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alizides@mcit.gov.cy

Δαμιανός Λουκά - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867180
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dlouca@mcit.gov.cy

Γεώργιος Χατζηγεωργίου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867202
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ghadjigeorgiou@mcit.gov.cy
Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωση_Ορισμός_Ομάδας_Παραπόνων_14122018 Επιχειρήσεις.PDF
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.