EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των MME του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών ΔραστηριοτήτωνΠεριγραφή Προγράμματος

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων (όπως φαίνονται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου), οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται απο την Κυπριακή Δημοκρατία..

Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:
 • Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
 • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Κτήρια και επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα, Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Προβολή/ Προώθηση κλπ.

Το Σχέδιο θα εφαρμοσθεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Θεματική Δράση

 • Επιχειρηματικότητα
 • Μεταποίηση

Δικαιούχοι

Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών
Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)

2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε- 38.31.1)

3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)

4. Βαφή Αυτοκινήτων (τομέας G - 45.20.3)

5. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)

Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
  - Χημεία Τροφίμων & Ποτών
  - Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα

  6. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)

  Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:

  - Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής (τομέα Μ- 72.19.9)

  7. Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα (τομέας M - 74.10.1)

  8. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)

  9. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων [τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ] (τομέας J – 59.11.1 & 59.11.2)

  Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

  - Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

  - Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.


  Επιλέξιμες Δαπάνες

  - Κτήρια και Διαμόρφωση Χώρων
  - Καινούρια Μηχανήματα/ Εξοπλισμός
  - Μεταφορικά Μέσα
  - Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Δαπάνες Διαπίστευσης
  - Προβολή/ Προώθηση
  - Αμοιβές Συμβούλων

  * Το ελάχιστο ύψος της προτεινόμενη επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €10.000.

  * Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες της επένδυσης.

  Διευκρινίζεται ότι για κάθε επιχείρηση που δικαιούται χορηγία ήσσονος σημασίας θα εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και ο οποίος λήγει στις 31/12/2020.

  Με βάση το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.
   Είδος Ενίσχυσης:

   Συγχρηματοδοτείται απο την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

   Προϋπολογισμός Προκήρυξης: €14 εκ.

   Διαχειριστής: Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

   Στοιχεία Επικοινωνίας Σημείου Επαφής:

   Αννίτα Σιακαλλή - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
   Τηλ: +357 22867247
   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ashiakalli@mcit.gov.cy

   Έλενα Ρούσου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
   Τηλ: +357 22867149
   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: erousou@mcit.gov.cy

   Σχετικά Αρχεία:

   Ανακοίνωση_Σχεδίου_ΜΜΕ_2015-1.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
   Σχετικά Αρχεία:

   1-Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης- Σχέδιο ΜΜΕ new.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   2-Δήλωση De-minimis_Σχέδιο ΜΜΕ.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   3-Έντυπο Περιβάλλοντος - Σχέδιο ΜΜΕ_10.02.20.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Copy of PINAKES_EPENDYSEON_MME_2015_1.xls
   Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει.


   ENTYPO_AITHSHS_MME_2015-1.docx
   Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει.


   NACE_Rev2_5 DIG_EL_100408.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   OΔΗΓΟΣ_ ΣΧΕΔΙΟΥ_MME_2015-2.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
   Σχετικά Αρχεία:

   Παράρτημα 1_Οδηγίες για την υποβολή στοιχείων για πληρωμή χορηγίας 23-11-2016.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 2-Υπεύθυνη Δήλωση για μετρητά.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 3-FIMAS.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 4-Προκαταβολή.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 5-Eνδιάμεση Έκθεση Προόδου.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 6-Ενδιάμεση_Πληρωμή.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 8-Βεβαίωση Εκπροσώπου της Επιχείρησης.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 9-Τελική Έκθεση Προόδου.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 10-Τελική πληρωμή 23-11-2016.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 11-Υπεύθυνη δήλωση-αδειες-πιστοποιητικά_λειτρουγίας.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 12-Υπεύθυνη Δήλωση για Δεσμευτικό στόχο απασχόλησης.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 13-Ενδυκτική_βεβαίωση_Αρχιτέκτoνα.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


   Παράρτημα 7-Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμών.xls
   Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει.


   Κατάλογος Παραρτημάτων - Σχέδιο ΜΜΕ.pdf
   Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.