Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνέχεια ανακοίνωσης που εξέδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αναφέρει τα πιο κάτω:

Στο ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, παράγραφος α της ΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 - ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ - Ι – ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Αναφορικά με τις «Φορολογικές Βεβαιώσεις των γονέων για το έτος 2019 (ΕΝΤΥΠΑ Τ.Φ.-Ε.ΠΡ.190 Φ/2019) οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου Εισοδήματος – Υπουργείο Οικονομικών)» σημειώνεται ότι μετά από επικοινωνία μας με το Τμήμα Φορολογίας μπορεί να προσκομιστεί αντί της πιο πάνω βεβαίωσης, το έντυπο της φορολογικής δήλωσης των γονέων για το έτος 2019, όπως θα υποβαλλόταν στην υπηρεσία taxis net.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
24 Σεπτεμβρίου 2020