Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018»

Σκοπός της τροποποίησης είναι η εναρμόνιση με την «Οδηγία (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου»


Το προσχέδιο νομοσχεδίου, βοηθητικός πίνακας αντιστοιχίας, καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων/εισηγήσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
www.mcit.gov.cy (Υπηρεσία Υδρογονανθράκων / Τελευταία Νέα).

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά hydrocarbons@mcit.gov.cy, kvarsanidou@mcit.gov.cy, cvasiliou@mcit.gov.cy, και με τηλεομοιότυπο στον αρ.22409348 
το αργότερο μέχρι τις 17/10/2019.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

19 Σεπτεμβρίου 2019

Προσχέδιο Τροποποιητικού Νόμου.doc
Πίνακας Αντιστοιχίας για Δημόσια Διαβούλευση.doc
Έντυπο_Σχολιασμού.docx