Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν παραληφθεί. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε Πίνακα Αξιολόγησης που περιλαμβάνει τον αριθμό ταυτότητας του αιτητή και την βαθμολογία που εξασφάλισε η κάθε αίτηση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονταν στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2020.

Αιτήσεις οι οποίες κρίθηκαν ότι δεν πληρούσαν τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις όπως αυτές αναγράφονταν στην σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δεν έχουν τύχει αξιολόγησης.

Όλοι οι αιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής Γραπτής Ένστασης προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Μετά την εξέταση των Ενστάσεων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα ανακοινώσει τον Τελικό Πίνακα Αξιολόγησης και τους Αιτητές που θα εξασφαλίσουν υποτροφία.

13/11/2020

20201113_Πίνακες_Αποτελεσμάτων.pdf