Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην άδεια έρευνας και στην άδεια εκμετάλλευσης αναφέρονται ρητά σε Συμβόλαιο, το οποίο συνάπτεται μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας και του αδειούχου. Πρότυπο Συμβολαίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε διαδικασία αδειοδότησης υδρογονανθράκων, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Το Συμβόλαιο αυτό μπορεί να είναι Συμβόλαιο Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής ή Φορολογική Συμφωνία ή και τα δύο ή να έχει οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία.
Ο τύπος του Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής επιλέχθηκε κατά τον 1ο, 2o και 3ο Γύρο Αδειοδότησης Υδρογονανθράκων που διενεργήθηκαν το 2007, 2012 και το 2016 αντίστοιχα, όπως επίσης και κατά την διαδικασία Αδειοδότησης των Τεμαχίων 7 και 5 το 2019 και 2021 αντίστοιχα.