Λογότυπο Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων


Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε το 2009 στην εκπόνηση του πρώτου Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, στοχεύοντας στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της εν λόγω περιοχής, η οποία εμφανίζει μεγάλο αριθμό και ποικιλότητα αναπτύξεων.

Η περιοχή του Βασιλικού αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη παραλιακή ζώνη βαριάς βιομηχανίας στην Κύπρο. Επιλέχθηκε λόγω της θέσης και της μορφολογίας της περιοχής ως η καταλληλότερη τοποθεσία για την ανέγερση του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ), του οποίου ο αρχικός σχεδιασμός περιελάμβανε εγκαταστάσεις εισαγωγής, αποθήκευσης, διαχείρισης, διανομής και εξαγωγής πετρελαιοειδών, καθώς και εγκαταστάσεις εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

Ωστόσο, με την ανακάλυψη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη» περί τα τέλη του 2011, εντός του τεμαχίου 12 της Κυπριακής ΑΟΖ από την εταιρεία Noble Energy International Ltd, οι αρχικοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον σχεδιασμό του ΕΚΒ αναθεωρήθηκαν. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, η προοπτική ανακάλυψης επιπρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, η μεταφορά των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό και η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, οδήγησαν στην ανάγκη επικαιροποίησης του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Βασιλικού. Στόχος του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την βέλτιστη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής, το οποίο θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της περιοχής και να εξετάσει κατά πόσον τα προτεινόμενα μελλοντικά έργα και η γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής για τα επόμενα χρόνια θα είναι συμβατές με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους κίνδυνους, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνική διάσταση.

Ως περιοχή μελέτης του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης, καθορίστηκε η ευρύτερη περιοχή του Βασιλικού, η οποία οριοθετείται στα δυτικά από το όριο της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης», στα βόρεια από τον αυτοκινητόδρομο Α1 Λευκωσίας – Λεμεσού, στα νότια από την ακτογραμμή, περιλαμβάνοντας και την απαραίτητη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο του Βασιλικού.

Στο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης, υποδεικνύονται χώροι για την πιθανή κατασκευή και επέκταση του Σταθμού Υγροποιησης Φυσικού Αερίου (ΣΥΦΑ), των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου (LPG), καθώς και χώροι για ανάπτυξη βιομηχανιών που σχετίζονται με το φυσικό αέριο (π.χ. πετροχημικές βιομηχανίες).

Το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2017 μετά και την έκδοση της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης για την σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Στο τελικό Χωροταξικό σχέδιο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες αναπτύξεις και εισήγησεις για υιοθέτηση πολεοδομικών ζωνών για εξειδικευμένες χρήσεις:

 • Υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού της ΑΗΚ, του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, του Λιμένα Βασιλικού, της VTTV Ltd και της Petrolina.
 • Ζώνη δημιουργίας του χερσαίου ΣΥΦΑ, η οποία θα αποτελείται από:
   - LNG Φάση 1 – χώρος για ανάπτυξη μέχρι και τριών μονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG trains), δυναμικότητας 5 MTPA η κάθε μία, καθώς και χώρος για εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις απαιτούμενες προσβάσεις,
   - LNG Φάση 2 – χώρος για ανάπτυξη μέχρι και δύο μονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου, δυναμικότητας 5 MTPA η κάθε μία, καθώς και χώρος για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ΥΦΑ και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις (η LNG Φάση 2 είναι αναγκαία μόνο σε περίπτωση που ανακαλυφθούν ποσότητες φυσικού αερίου άνω των 20 – 25 TCF), και
   - Προβλήτα για το χερσαίο ΣΥΦΑ, σχεδιασμένη για πολλαπλές χρήσεις: εισαγωγή/εξαγωγή ΥΦΑ και πιθανόν για εισαγωγή μαζούτ ή εισαγωγή/εξαγωγή πετρελαιοειδών.
 • Ζώνη για δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και βιομηχανιών που σχετίζονται με το φυσικό αέριο (πετροχημική βιομηχανία), η οποία θα αποτελείται από:
   - Αποθήκευση πετρελαιοειδών Φάση 1 – περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων της VTTV Ltd και της Petrolina,
   - Αποθήκευση πετρελαιοειδών Φάση 2,
   - Αποθήκευση υγραερίου σε δεξαμενές προστατευμένες σε ανάχωμα στο βόρειο τμήμα της ζώνης, και
   - Βιομηχανίες και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το φυσικό αέριο, όπως για παράδειγμα εγκαταστάσεις παραγωγής μεθανόλης και συμπίεσης φυσικού αερίου.
 • Ζώνη Προστασίας, πλάτους 500 μέτρων περιμετρικά των Ζωνών για το χερσαίο ΣΥΦΑ και 400 μέτρων περιμετρικά των ζωνών για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών και των βιομηχανιών που σχετίζονται με το φυσικό αέριο.
 • Μελλοντική ζώνη λατόμησης για το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.
 • Ζώνες για γραφεία και εργαστήρια.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για την κατασκευή νέων θέσεων ελλιμενισμού για εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων:
 • Προβλήτα και θέσεις πρόσδεσης για το χερσαίο ΣΥΦΑ,
 • Αποκλειστική θέση πρόσδεσης για το υγραέριο,
 • Θέση πρόσδεσης για πλοία μεταφοράς ασφάλτου (πιθανόν σε συνδυασμό με τη θέση πρόσδεσης για το υγραέριο), και
 • Νέα θέση πρόσδεσης με επέκταση της προβλήτας της VTTV, ώστε να αυξηθεί η ικανότητα εισαγωγής προϊόντων πετρελαίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι λόγω των σχεδιασμών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Αρχής Λιμένων Κύπρου για αναβάθμιση/επέκταση του Λιμανιού Βασιλικού και της μη συμπερίληψης του έργου και των χρήσεων που θα γίνονται σε αυτό, στο υφιστάμενο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, κρίθηκε αναγκαία η Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού και της σχετικής ΣΜΠΕ. Η αναθεώρηση των πιο πάνω μελετών, έχει ανατεθεί από τον Ιούλιο του 2019 σε εξειδικευμένους συμβούλους μετά από διαγωνισμό. Στο αναθεωρημένο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα συμπεριληφθούν τα έργα και οι χρήσεις/ δραστηριότητες που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στην περιοχή του Βασιλικού και τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο υφιστάμενο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης ή υπάρχουν αλλαγές στον σχεδιασμό/ χωροθέτηση τους. Το 1ο προσχέδιο της Αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού έχει ολοκληρωθεί από τους συμβούλους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τον Νοέμβριο 2020 και βρίσκεται αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού και η έκδοση της σχετικής Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος αναμένεται να γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου 2022.