Δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα > ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι πιο κάτω δημοσιεύσεις φαίνονται στο Κύριο Μέρος - Τμήμα Β στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι δημοσιεύσεις που αφορούν διαλύσεις φαίνονται στο Πέμπτο Παράρτημα - Μέρος Ι.  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΩΝ

  • ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

  • ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

  • ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

  • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • ΔΙΑΛΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΩΡΕΣ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ