EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ - Κλάδος Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Εσωτερικής ΑγοράςΧρηματοδοτικά/ Ανταγωνιστικά Εργαλεία

COSME - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network.


Περιγραφή Προγράμματος

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ.

Το COSME υποστηρίζει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς:

- Διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση:
Το COSME έχει ως στόχο να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους - τη δημιουργία, επέκταση ή μεταφορά των επιχειρήσεων τους. Χάρη στην υποστήριξη της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε εγγυήσεις, δάνεια και κεφάλαια. Τα «χρηματοοικονομικά μέσα» της ΕΕ διοχετεύονται μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις χώρες της ΕΕ.

- Υποστήριξη της διεθνοποίησης και της πρόσβασης στις αγορές:
Το COSME βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές στην ΕΕ και πέρα από αυτήν. Χρηματοδοτεί το δίκτυο Enterprise Europe Network, που βοηθά τις ΜΜΕ επιλέγουν εταίρους, να κατανοούν την Ευρωπαϊκή, την Πύλη Your Europe Business που παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη και την Πύλη SME Internationalisation για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους εκτός Ευρώπης. Χρηματοδοτεί επίσης γραφεία υποστήριξης ΜΜΕ για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

- Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ανταγωνιστικότητα:
Το COSME στοχεύει στη μείωση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ με τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος. Το COSME υποστηρίζει επίσης τις επιχειρήσεις στο να είναι ανταγωνιστικές, ενθαρρύνοντάς τους να υιοθετήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές.

- Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος:
Το COSME υποστηρίζει τους επιχειρηματίες με την ενίσχυση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, το mentoring, την καθοδήγηση και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Οι δράσεις στηρίζουν συγκεκριμένες ομάδες που μπορεί να είναι δύσκολο να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και τα ανώτεροι επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει σχετικά με τις ευκαιρίες πρόσβασης των επιχειρήσεων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα COSME υλοποιεί την πρωτοβουλία «Small Business Act» (SBA) Πράξη για τις Μικρές επιχειρήσεις η οποία αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €2,300,000,000 (τουλάχιστον 60% σε χρηματοδοτικά μέσα)

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Ανάλογα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θεματικές Κατηγορίες

- Βιομηχανία
- Εμπόριο
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
- Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
- Πληροφορική
- Τουρισμός

Δικαιούχοι

- Ιδιωτικοί Φορείς
- Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής: 01/01/2014

Λήξη Υποβολής: 31/12/2020

Το πρόγραμμα COSME βελτιώνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω δύο χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα από τον Αύγουστο του 2014. Το COSME διαθέτει προϋπολογισμό πάνω από 1,3 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση αυτών των χρηματοπιστωτικών εργαλείων που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δάνεια και χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου για τις ΜΜΕ, όπου έχουν εντοπιστεί κενά της αγοράς. Χάρη στον προϋπολογισμό αυτό, θα είναι δυνατό να κινητοποιηθούν έως και 25 δισ. Ευρώ από χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές μέσω αποτελεσμάτων μόχλευσης. Τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) σε συνεργασία με τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στις χώρες της ΕΕ.

Αν είστε μια ΜΜΕ ή ένας επιχειρηματίας που ψάχνει για χρηματοδότηση μέσω δανείου ή μέσω μετοχικού κεφαλαίου και θα θέλατε να δείτε ποιοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εργάζονται με το COSME, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm .

Εάν είστε ένας ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία του COSME ως ακολούθως:

• Μηχανισμός εγγύησης δανείων (Loan Guarantee Facility (LGF)) εδώ.
• Διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για ανάπτυξη (Equity Facility for Growth (EFG)) εδώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Εθνικά Σημεία Επαφής:

Ειρήνη Μίτσιγκα
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: imitsinga@mcit.gov.cy
Τηλ.: +357 22867192
Φαξ: +357 22375120

Σημείο Επαφής EE:
DG Enterprise and Industry
email: EASME-COSME-EEN-CALL-2014@ec.europa.eu

Για τηλεφωνική επικοινωνία:
Carlo Corazza: +32 2 295 17 52
Sara Tironi: +32 2 299 04 03

Ιστοσελίδα πρόσκλησης:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
Σχετικά Αρχεία:

COSME.pptx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Powerpoint για να ανοίξει (Μέγεθος: 1401,69Kb)
Δείτε επίσης:

- Προσκλήσεις COSME