EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων


Το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
  · Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους.
  · Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
  · Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Ανέγερση/ Επέκταση Κτηρίων, Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτηρίων, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα και Άλλες Δαπάνες.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Δικαιούχοι
Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:
  1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D - 35.30.2)
  2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε - 38.31.1)
  3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε - 38.32.1)
  4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M - 71.20.9)
   Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:
    · Χημεία Τροφίμων & Ποτών
    · Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα
  5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M - 72.19.9)
   Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία:
    · Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής
  6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S - 96.01.1 & 96.01.2)
  Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:
   · Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι).
   · Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

  Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού Σχεδίου, τo Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται.

  Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις 09 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

  Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

  Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy, χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

  Στις 26/01/2021 παρουσιάστηκε ο Οδηγός Σχεδίου μέσω διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε το ΥΕΕΒ. Η σχετική παρουσίαση επισυνάπτεται (SxedioMME_Presentation.pdf).

  Στοιχεία Επικοινωνίας:

  Έλενα Ρούσου, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
  Τηλ.:+357 22867149
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: erousou@meci.gov.cy

  Μάριος Ιωάννου, Επιθεωρητής Εμπορίου & Βιομηχανίας
  Τηλ.:+357 22867320
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mioannou@meci.gov.cy

  Αννίτα Σιακαλλή, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
  Τηλ.:+357 22867247
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ashiakalli@meci.gov.cy

  Έλενα Δημοσθένους, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
  Τηλ.:+357 22867282
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: edemosthenous@meci.gov.cy

  Εμμανουέλα Κάτση, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας
  Τηλ.:+357 22867284
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ekatsi@meci.gov.cy  Σχετικά Αρχεία:

  Ανακοίνωση Σχεδίου MME_ver.1.0.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Ανακοίνωση_Ολοκλήρωση Υποβολής Αιτήσεων για ΜΜΕ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Ανακοίνωση_Πρόοδος Αιτήσεων ΜΜΕ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  ΥΕΕΒ_ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ MME.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  MME_Q&A.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  SxedioMME_Presentation.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
  Σχετικά Αρχεία:

  0_Κατάλογος_Δικαιολογητικών_Σχεδίου ΜΜΕ_ver.1.0.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  0_Υπόδειγμα_Αίτησης_MME_ver.1.1.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  11.2.2_Πίνακες Ι και ΙΙ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  3_Υπ. Δήλωση Ελεγκτή_ΜΜΕ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  4_Υπ. Δήλωση Ελεγκτή_Μη Προβληματική Επιχείρηση.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Ανακοίνωση ΥΕΕΒ_Τροποποίηση Οδηγού Σχεδίου ΜΜΕ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  ΔΗΛΩΣΗ De-minimis_ΣΧΕΔΙΟ ΜΜΕ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Οδηγός Σχεδίου ΜΜΕ_2021-2027_ver.1.3.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Παράρτημα Ι_Πληροφορίες Τεχνοοικονομικής Μελέτης.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  ΣΔΧ ΜΜΕ_Προκ 2021_Final.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  Τμήμα Περιβάλλοντος-'Εντυπο για Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων_Sept22.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.
  Σχετικά Αρχεία:

  01_ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  02_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  03_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2-ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ-Α-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  04_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ από το FIMAS (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) 27 10 2017.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  05_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-4-ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ-A-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  06_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΜΕ-Α-(ΜΜΕ-2021).xls
  Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει.


  07_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-6-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  08_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-7-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  09_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-8-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  10_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-9Α-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  11_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-9Β-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  12_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-9Γ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  13_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-10-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  14_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-11-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  15_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-12-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ-(ΜΜΕ-2021).pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.


  16_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-13-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ-Α(ΜΜΕ-2021).xlsx
  Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Excel για να ανοίξει.


  17_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-14-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.pdf
  Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει.