Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Κλάδος Εμπορικής Πολιτικής και Διμερών Σχέσεων ασχολείται με θέματα εξωτερικής εμπορικής πολιτικής, όπως εμπόριο προϊόντων, υπηρεσιών, επενδύσεων και διμερών επενδυτικών συμφωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Κλάδος έχει την αρμοδιότητα εκπροσώπησης της Κύπρου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με θέματα εξωτερικού εμπορίου, καθώς και της παρακολούθησης των εξελίξεων σε σχέση με το διεθνές εμπόριο σε διάφορους διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Στα πλαίσια αυτά, ο Κλάδος συντονίζει τη διαμόρφωση των θέσεων του Υπουργείου σε Επιτροπές της ΕΕ και Ομάδες Εργασίας, όσον αφορά την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ. Έχει επίσης την ευθύνη για την προώθηση των διμερών εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με άλλες χώρες.

Οι αρμοδιότητες του Κλάδου επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

• Διμερείς Επενδυτικές Συμφωνίες Κυπριακής Δημοκρατίας με τρίτες χώρες.

• Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε σχέση με τις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και άλλα θέματα σχετικά με το διεθνές εμπόριο. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες του Κλάδου εμπίπτει και η παρακολούθηση των εξελίξεων για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του εμπορίου σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς

• Τις σχέσεις της ΕΕ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς

• Τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ με Τρίτες Χώρες ή ομάδες Τρίτων Χωρών

• Τα μέτρα εμπορικής άμυνας και συγκεκριμένα υποθέσεις Αντι-ντάμπιγκ και Αντι-επιδοτήσεων

• Το γενικευμένο σύστημα δασμολογικών προτιμήσεων

• Την πρόσβαση κοινοτικών προϊόντων σε αγορές τρίτων χωρών

• Το συντονισμό για θέματα που αφορούν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit)

Η παρακολούθηση των θεμάτων αυτών σε συνάρτηση με τις σχετικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Κύπρος, είναι σημαντική για διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Ιδιαίτερα, είναι σημαντική για την ενίσχυση της δυνατότητας των κυπριακών επιχειρήσεων να εξάγουν (προϊόντα και υπηρεσίες) και να διεκδικούν δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και παράλληλα, για την προστασίας της κυπριακής οικονομίας από έντονο και αθέμιτο ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται παράλληλα η ανταγωνιστικότητα και οι ευκαιρίες διεθνοποίησης των κυπριακών επιχειρήσεων.

- Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
- Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
- ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)