Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς ΣχέσειςΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Τα μέτρα εμπορικής άμυνας που εφαρμόζει η ΕΕ βασίζονται στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), οι οποίοι επιτρέπουν τη λήψη μέτρων για προστασία της Κοινοτικής βιομηχανίας ενάντια σε εισαγωγές που υπόκεινται σε ντάμπιγκ ή/και σε αθέμιτες επιδοτήσεις.

  • Οι δασμοί αντι-ντάμπινγκ (anti-dumping) είναι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα συγκεκριμένης χώρας καταγωγής που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες) ή ακόμα και συγκεκριμένης εταιρίας παραγωγής, τα οποία εισάγονται στο έδαφος της Κοινότητας σε πολύ χαμηλή τιμή ή σε τιμή κάτω του κόστους παραγωγής. Σκοπός των μέτρων αντι-ντάμπινγκ είναι η καταπολέμηση της πρακτικής που συνίσταται στην εξαγωγή εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά για παρόμοια προϊόντα.

  • Οι αντισταθμιστικοί δασμοί (anti-subsidy) είναι πρόσθετοι δασμοί που επιβάλλονται με σκοπό την άμυνα, κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους τρίτων χωρών. Η πολιτική κατά των επιδοτήσεων αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την εισαγωγή προϊόντων σε τιμές που διατηρούνται τεχνητά χαμηλές χάρη σε κρατικές επιδοτήσεις από τις τρίτες χώρες καταγωγής.

  • Σε αντίθεση με τα μέτρα αντί-ντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία αποτελούν απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πολιτικές, τα μέτρα διασφάλισης (safeguard measures) λαμβάνονται ως προσωρινή προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της απότομης αύξησης των εισαγωγών συγκεκριμένου προϊόντος. Τα μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που μπορούν να αποτρέψουν ή να εξουδετερώσουν σημαντική ζημιά και μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι οι εισαγωγές των οποίων επιδιώκεται η μείωση, αυξήθηκαν ταχέως και μαζικά, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό ζημιά στους εθνικούς παραγωγούς. Εξάλλου, τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, δηλαδή πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις εισαγωγές του σχετικού προϊόντος αδιακρίτως καταγωγής.


Για καλύτερη ενημέρωση, μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Βίντεο - Μέτρα Εμπορικής Άμυνας


Για περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα εμπορικής άμυνας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους λειτουργούς:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι:

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)