Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς ΣχέσειςΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο στόχος της Συνθήκης της Ρώμης ήταν η δημιουργία τελωνειακής ένωσης μεταξύ των κρατών μελών, στο πλαίσιο της οποίας οι συναλλαγές απαλλάσσονται από κάθε εμπόδιο και ένα κοινό εξωτερικό δασμολόγιο εφαρμόζεται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Σταδιακά, η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου κατέστησε την Κοινή Εμπορική Πολιτική μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι διαδοχικές διευρύνσεις και η παγίωση της κοινής αγοράς ενίσχυσαν τη θέση της Ένωσης ως πόλου επιρροής στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, τόσο στις διμερείς με τρίτες χώρες όσο και στις πολυμερείς στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Έτσι, η Ένωση δημιούργησε προοδευτικά ένα πυκνό δίκτυο εμπορικών σχέσεων σε παγκόσμια κλίμακα.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου. Η ικανότητα της Ένωσης να διαδραματίζει βασικό ρόλο στις γενικές διαπραγματεύσεις εξαρτάται, ωστόσο, περισσότερο από την αποτελεσματικότητα της κοινής εμπορικής πολιτικής, παρά από τον όγκο των συναλλαγών της.


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η επιρροή της Ένωσης στη διεθνή σκηνή εξαρτάται από την ικανότητά της να διαπραγματεύεται με μία και μοναδική φωνή με τους εμπορικούς εταίρους της.

Το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναθέτει τον εν λόγω ρόλο του μοναδικού διαπραγματευτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των ειδικών εντολών που της δίνει το Συμβούλιο Υπουργών.

Το πεδίο εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, όπως ορίζεται από το άρθρο 207, καλύπτει -πέραν από το εμπόριο αγαθών- και το εμπόριο υπηρεσιών, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Κοινή Εμπορική Πολιτική καλύπτει επίσης θέματα «μικτής αρμοδιότητας» (shared competence) μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών-μελών όπως, πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας. Στις περιπτώσεις αυτές όμως απαιτείται η ομοφωνία των κρατών-μελών.


ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΣΑ

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής έχει αναπτυχθεί μια ευρύτατη πανοπλία μέσων.

  • Το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο
Το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο (ΚΕΔ) είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής τελωνειακής ένωσης: πρόκειται για την εφαρμογή ενιαίων δασμών στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες ανεξαρτήτως του κράτους μέλους προορισμού.

Στην αρχή, το ΚΕΔ ήταν ο αριθμητικός μέσος όρος των δασμολογίων που εφάρμοζαν τα κράτη μέλη το 1957. Βάσει του άρθρου 28 της Συνθήκης της Ρώμης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, έκτοτε επέφερε πολλές τροποποιήσεις, είτε αυτόνομα είτε με την ευκαιρία δασμολογικών διαπραγματεύσεων.

Η θέσπιση του κοινού εξωτερικού δασμολογίου έχει ως αποτέλεσμα για τα κράτη μέλη την ομοιόμορφη προστασία έναντι των τρίτων χωρών και τη δημιουργία εκ των πραγμάτων μιας κοινοτικής προτίμησης (δεδομένου ότι οι εισαγωγές από κάποιο άλλο κράτος μέλος δεν υπόκεινται σε δασμούς, απολαμβάνουν εξ ορισμού ενός ευνοϊκότερου καθεστώτος απ' ό,τι οι εισαγωγές προελεύσεως τρίτων χωρών).

  • Οι προτιμησιακές συμφωνίες και οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις (περισσότερα...)
  • Τα μέσα εμπορικής άμυνας: το αντιντάμπινγκ, η πολιτική κατά των επιδοτήσεων, ο κανονισμός για τα εμπόδια στο εμπόριο και τα μέτρα διασφάλισης (περισσότερα...)

  • Τα μέσα πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών
Σ' ένα πλαίσιο μείωσης των δασμών, η Ένωση έχει δημιουργήσει μηχανισμούς που της επιτρέπουν να εντοπίζει τα εμπόδια στο εμπόριο που συναντούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ κατά τις εξαγωγές τους προς τρίτες χώρες και να εξασφαλίζει διαρκή παρακολούθηση έως την εξεύρεση αποδεκτής λύσης.


Για καλύτερη ενημέρωση, μπορείτε να δείτε τα σχετικά βίντεο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:


Βίντεο - Η Κοινή Εμπορική Πολιτική Βίντεο - Πολιτική Πρόσβασης στην Αγορά της ΕΕΓια περισσότερες πληροφορίες:Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Άρθρο 207 - ΣΛΕΕ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 343,24Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)