Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Συνήθεις Ερωτήσεις1. Πως διαμορφώνεται η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
2. Με ποιο τρόπο παρακολουθούνται οι διεργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) από την Κυπριακή Δημοκρατία?1. Πως διαμορφώνεται η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμοί / Οδηγίες) αποφασίζεται από κοινού από το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Συνήθους Νομοθετικής Διαδικασίας (διαδικασία συναπόφασης). Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι προτάσεις ωστόσο της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθούν από τους συννομοθέτες Όσον αφορά στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο εγκρίνει τις διαπραγματευτικές εντολές, με τις οποίες εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί εκ μέρους της ΕΕ και τίθενται οι γενικές επιδιώξεις των διαπραγματεύσεων. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεως, το Συμβούλιο συνάπτει την τελική συμφωνία αφού δώσει τη σύμφωνη γνώμη του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και –αν πρόκειται για «μικτή συμφωνία»– επικυρώσουν το κείμενο τα κράτη μέλη.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Με ποιο τρόπο παρακολουθούνται οι διεργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) από την Κυπριακή Δημοκρατία?

Στα πλαίσια της κοινής εμπορικής πολιτικής, τα κράτη-μέλη της ΕΕ εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ενιαία φωνή, στις διεργασίες του ΠΟΕ. Η διαμόρφωση των θέσεων της ΕΕ, την οποία εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διάφορες διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ, γίνεται στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής (Trade Policy Committee – TPC) του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία συνήθως συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ: "Οι διαπραγματεύσεις αυτές [που αφορούν στην κοινή εμπορική πολιτική] διεξάγονται από την Επιτροπή, σε συνεννόηση με ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο [TPC] για να την επικουρεί στο έργο αυτό και στο πλαίσιο των οδηγιών που μπορεί να της απευθύνει το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στην ειδική επιτροπή καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων." Επιπρόσθετα, πριν από τις διαπραγματεύσεις/συνεδρίες του ΠΟΕ, πραγματοποιούνται συντονιστικές συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αντιπροσωπείες των κρατών-μελών της ΕΕ στη Γενεύη. Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπείται σε όλες τις προαναφερόμενες συναντήσεις.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας