Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Αντιμετώπιση εμπορικών εμποδίων    Ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι –σε συγκεκριμένες περιπτώσεις– η επιβολή μεροληπτικών ή/και δυσανάλογων κανονισμών ή/και προτύπων από τις χώρες εξαγωγής. Η άρση αυτών των εμπορικών εμποδίων, περιλαμβάνεται στη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Κύπρου για αύξηση των εξαγωγών και ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.


    Ως «εμπόδια στο εμπόριο» νοούνται οι πρακτικές επιβολής ή διατήρησης εκ μέρους τρίτης χώρας εμποδίων στο εμπόριο, ως προς τα οποία οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου αναγνωρίζουν δικαίωμα δράσης. Τέτοιο δικαίωμα δράσης υπάρχει όταν οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου είτε απαγορεύουν ρητά κάποια πρακτική είτε παρέχουν σε άλλο μέρος που θίγεται από την εν λόγω πρακτική το δικαίωμα να ζητήσει την εξάλειψη του αποτελέσματός της. Τα εμπορικά εμπόδια συχνά σχετίζονται με επιχορηγήσεις, διακριτική φορολογική μεταχείριση, τεχνικές απαιτήσεις/κανονισμούς, προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας και διαδικασίες εκτελώνισης.

    Αν η επιχείρηση σας έχει αντιμετωπίσει εμπορικά εμπόδια κατά την προσπάθεια εξαγωγής, μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο που παρατίθεται πιο κάτω.


    Η Υπηρεσία Εμπορίου θα εξετάσει το θέμα, διερευνώντας κατά πόσο παραβιάζονται διεθνείς εμπορικοί κανόνες και θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα.


- Ηλεκτρονικό έντυπο αναφοράς εμπορικών εμποδίων


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

STRATLINK ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών εξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets gr

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ( banner)