Το Τμήμα


Το Τμήμα Αφερεγγυότητας (ΤΑ) συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2020, σε συνέχεια της λήψης σχετικής Υπουργικής απόφασης, στις 22 Μαΐου 2019. Με βάση τον Νόμο που Προβλέπει για τις Αρμοδιότητες και τη Λειτουργία του Τμήματος Αφερεγγυότητας και για Συναφή Θέματα (Ν. 68 (Ι)/2020), ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουνίου 2020, καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του Τμήματος. Το ΤΑ καθίσταται αρμόδιο για να εκτελεί τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες που εκχωρούνται από οποιοδήποτε σχετικό Νόμο ή και Κανονισμό στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και στον Επίσημο Παραλήπτη, ως και στον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σε σχέση με:
Α) τις εκούσιες εκκαθαρίσεις εταιρειών,
Β) το διορισμό Παραλήπτη ή Διαχειριστή,
Γ) το μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών.
Ο στόχος του Τμήματος είναι ν’ ανταποκριθεί με επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων του, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Ο απώτερος σκοπός του Τμήματος είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διατήρηση της απασχόλησης, η ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με το Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Αφερεγγυότητας επιτυγχάνεται:

• Η αποτελεσματική διαχείριση της Πτωχευτικής και Εκκαθαριστικής περιουσίας.
• Η κουλτούρα της επιβίωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, σε αντίθεση με την πτώχευση και την εκκαθάριση.
• Η διάσωση και η αποκατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ανασυγκρότηση και διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της θεσμοθέτησης μηχανισμού αναδιάρθρωσης χρέους εταιρειών.
• Η βιωσιμότητα φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω της παροχής κατάλληλων εργαλείων και πλαισίου αναδιάρθρωσης των δανείων τους.
• Η ευνοϊκότερη μεταχείριση των εγγυητών.


Οι Νόμοι που χειρίζεται το Τμήμα Αφερεγγυότητας:

• Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος.
• Ο περί Πτώχευσης Νόμος, Κεφ.5.
• Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ.113, αναφορικά με τις εκκαθαρίσεις εταιρειών.
• Ο περί Εταιρειών Νόμος αναφορικά με το μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών.
• Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ.113, αναφορικά με το διορισμό Διαχειριστή ή Παραλήπτη.
• Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος.
• Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί.
• Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020 (Ν. 68(I)/2020).