Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διαπίστευση

Αιτήσεις για Διαπίστευση

Οι ενδιαφερόμενοι για διαπίστευση φορείς υποβάλλουν αίτηση για:
συνοδευόμενη από την  καθοριζόμενη τεκμηρίωση. Όπου εφαρμόζεται να συμπληρωθούν τα έντυπα που αφορούν Δοκιμές Ικανότητας (F08.01 και F08.02). Τα Τέλη Διαπίστευσης για τα εργαστήρια, φορείς ελέγχου και φορείς πιστοποίησης καθορίστηκαν με κανονισμό (Κ.Δ.Π.156/2011).

Πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Διαπίστευσης ISO 15189:2022 για κλινικά Εργαστήρια περιέχονται σε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα.

Τα κριτήρια διαπίστευσης και τα σήματα διαπίστευσης καθορίζονται με τις γνωστοποιήσεις στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι οι αιτητές πρέπει να ενημερωθούν για τις προνοιες του Κανονισμού Διαπίστευσης του Συστήματος Διαπίστευσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτό τις οποίες πρέπει να τηρούν μετά τη χορήγηση της διαπίστευσης.

Η διαδικασία υποβολής παραπόνων περιγράφεται στην OP9-Complaints.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται στην OP14-Appeals.No documents foundGov.cy

File Attachment Icon
F 03a.01 APPLICATION-EXT-ISO 17025 21.11.22 GR.doc
File Attachment Icon
OP 14-APPEALS 04.09.12.doc
File Attachment Icon
R 01 REGULATION FOR ACCREDITATION 01.06.22 (5).doc
File Attachment Icon
F 03a.01 APPLICATION FOR ACCREDITATION-EXT OF SCOPE - ISO 17025-20.11.23 GR.doc